خیالت تخت

مدام میگفت خیالت تخت…من وفادارم!!!

 

و من چه ساده لوحانه خیالم را تختی کردم برای…

 

برای عشق بازی او با دیگــــــــــــــــــــــری…………..!!!cute blue bird crying emoticon