عسلیهاچت

چتروم عسل بعد از تعطیلی عسلیهاچتسرویس های چت یاهو از کاربران یاهو تقاضا دارد با پشتیبانی از این چت روم به رشد و شگوفایی روز افزون این چت روم کمک نمایند.